Uitgebreide serviceBetaalbare occasionsSinds 1972 begrip in Noord-oost Friesland.
Direct contact: 0511-451932
Menu

Disclaimer & Privacy

Garage Fennema

Wij stellen onze website met de grootste zorg samen. Echter kunnen wij niet voorkomen dat er toch een fout op onze site staat. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de informatie die u op onze website aantreft.

Privacyverklaring Garage Fennema

Garage Fennema is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van  Garage Fennema is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt.

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

1.     Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);

2.     Marketingactiviteiten;

3.     Beveiligingsniveau;

4.     Opslag van gegevens;

5.     Rechten van betrokkenen;

6.     Bewaartermijn gegevens;

7.     Contactgegevens;

8.     Aanpassing privacyverklaring.

 

1.    Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)

De volgende persoonsgegevens (NAW gegevens) worden door Garage Fennema verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Garage Fennema in de breedste zin van het woord:

–       Voor- en achternaam;

–       Bedrijfsnaam;

–       Adresgegevens;

–       E-mailadresgegevens;

–       URL website;

–       Telefoonnummer(s);

–       IBAN-nummer.

–       Kvk-nummer

–       kentekenregistratie

Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het gebied van onderhoud en reparatie van (bedrijfs)auto’s, APK keuringen en in- en verkoop van auto’s. Om deze werkzaamheden te optimaliseren kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Garage Fennema te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Daarnaast kunnen andere hierboven niet vermelde persoonsgegevens worden verwerkt, welke door u als betrokkene uit vrije wil worden verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst met Garage Fennema.

Garage Fennema verwerkt geen bijzondere gegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden of buitenlandse instellingen tenzij hiervoor door betrokkene toestemming is verleend of een wettelijke verplichting dit noodzakelijk maakt.

2.   Marketingactiviteiten

Klantgegevens kunnen worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden zijn hiervan het communiceren met bestaande klanten over wanneer het tijd is voor APK-keuringen, onderhoudsbeurten en dergelijke. Het mailadres dat bezoekers van de website van Garage Fennema daar hebben achtergelaten wordt louter gebruikt voor het toezenden van gevraagde of informatie over producten en acties.

3.   Beveiligingsniveau

Garage Fennema beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij neemt Garage Fennema maatregelen als het instellen van firewalls en virusscanners en wachtwoorden. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens zijn opgenomen onder punt 7.

4.   Opslag van gegevens

De persoonsgegevens worden digitaal versleuteld en beveiligd met wachtwoorden bewaard, zoals ook onder punt 3 genoemd. E-mailgegevens worden tevens digitaal bewaard in e-mailboxen.

5.   Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met Garage Fennema heeft, heeft u middels een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de producten van Garage Fennema, hiervan schriftelijk bericht doen. Tevens heeft u recht om indien u van mening bent dat de gegevensverwerking onterecht of onjuist plaatsvindt hierover een klacht in te dienen bij de onder 7. genoemde persoon. Gedurende de behandeling van deze klacht heeft u het recht het gebruik van de gegevens door Garage Fennema te doen opschorten.

6.   Bewaartermijn gegevens

Uw gegevens worden in ieder geval voor de duur van de overeenkomst bewaard. Na afronding van de werkzaamheden worden de gegevens nog 1 jaar bewaard. Daar waar wettelijke verplichtingen dit noodzakelijk maken, worden de gegevens bewaard voor zolang deze vereisten gelden.

7.   Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken en klachten rond de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot:

Garage Fennema
S.K. Fennema
Trekweg 13
9291 MP  KOLLUM
info@garagefennema.nl
0511-451932

8.   Aanpassen privacyverklaring

Garage Fennema behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op www.garagefennema.nl  worden gepubliceerd.

 Garage Fennema - 2024 - Website door Rienk Web & Marketing